Open Source Mentality

Still Three.js animatie: ‘rollercoaster’

See also Projects

The “open source mentality” in digital art intrigues us. Traditionally, art is about the artist, the handwriting, the uniqueness. Names of artists were already known to the Greeks, such as Exekias, a famous black vase painter around 550 BC.
In the 1970s, the Russian American tendem Komar and Melamid broke the idea of ​​the artist’s uniqueness. In an artists’ statement “they said:” even if only one of us creates some of the projects and works, we usually sign them together. We are not just an artist, we are a movement. “
Since Internet exists, sharing knowledge is often more important for research, such as when looking for a vaccine against corona, than keeping everything to yourself. See: “Permanent Beta”.

A number of digital art artists also work from an open source mentality. Although the release of their work with complete source code delivery is still quite problematic. That is called: Creative Commons (CC). This is an originally American project for the promotion of open content. The aim is to make creative works more freely available than is possible under traditional copyright or copyright law, so that those works can, for example, be more easily copied and distributed or that others can work on it further. The idea is also that when digital art is fully public, it has a much longer ”expiration date”
than in the current closed view. ICT systems age and many works of art can no longer be displayed. With open source art, the artwork lives on, through others, sometimes not artists. This in turn has the consequence that the boundary between artists and non-artists is becoming increasingly diluted.
The exhibition: “Open Source Mentality” itself is set up as much as possible as an open source project. This means that DDAMA provides the impetus for the exhibition, but that others can build on it. This is still under the leadership of an art curator, who assesses the quality of the new recruits.

 

De ‘open source mentaliteit’ in digital art intrigeert ons. Traditioneel gaat kunst over de kunstenaar, het handschrift, de uniciteit. Al bij de Grieken waren namen van kunstenaars bekend, zoals Exekias, een beroemde zwarte vaas schilder rond 550 voor Christus.
In de jaren ’70 van de vorige eeuw doorbrak de Russisch Amerikaanse tendem Komar and Melamid het idee van de uniciteit van de kunstenaar. In en artists’ statement’ zeiden ze: “even if only one of us creates some of the projects and works, we usually sign them together. We are not just an artist, we are a movement.”

Sinds internet bestaat is het delen van kennis vaak belangrijker voor research, zoals bij voorbeeld voor het zoeken naar een vaccin tegen corona, dan alles voor jezelf houden. Zie: ‘Permanent Beta’.
Een aantal digital art kunstenaars werken ook vanuit een open source mentaliteit. Hoewel het uitbrengen van hun werk met volledig daarbij leveren van broncodes, nog best problemen oplevert. Dat wordt genoemd: Creative Commons (CC). Dat is een oorspronkelijk Amerikaans project voor het bevorderen van open inhoud. Het heeft als doel om creatieve werken vrijer beschikbaar te stellen dan bij traditioneel auteursrecht of copyright mogelijk is, zodat die werken bijvoorbeeld gemakkelijker gekopieerd en verspreid kunnen worden of dat anderen er verder aan kunnen werken. De gedachte is ook, dat wanneer digital art volledig openbaar is, het een veel langere ‘houdbaarheidsdatum’ heeft dan in het huidige gesloten opvatting. ICT-Systemen verouderen en veel kunstwerken zijn dan niet meer te vertonen. Bij open source art leeft het kunstwerk voort, zij het middels anderen, soms niet kunstenaars. Dat heeft weer de consequentie, dat de grens tussen kunstenaars en niet kunstenaars steeds meer verwatert.
De expositie: ‘Open Source Mentality’ zelf wordt zoveel mogelijk opgezet als een open source project zelf. Dat houdt in, dat DDAMA de aanzet geeft tot de expositie, maar dat daar door anderen aan kan worden voortgebouwd. Dit nog wel onder leiding van een art curator, die de kwaliteit van de nieuwe aanwas beoordeelt.